forex trading logo

Sondy

Za ile lat wszyscy ludzie będą korzystać tylko z biopaliw?
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Linki

LogowanieStart
Biopaliwa
Wady i zalety PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 17 lutego 2011 10:29

Dowiedz się więcej!

Jakie są plusy i minusy?

Używanie biopaliw służy zmniejszeniu uzależnienia od ropy naftowej.
Metody produkcji biopaliw wytwarzanych z oleju rzepakowego, zbóż
uprawnych oraz trzciny cukrowej na polu powstałym po wykarczowaniu
lasu tropikalnego są poddawane krytyce. Równocześnie jednak taka
metoda produkcji jest najbardziej rozpowszechniona dzięki
subsydiowaniu uprawy biopaliw przez państwa. Według niektórych
szacunków produkcja i spalanie biopaliwa daje gorszy bilans
energetyczny i ekologiczny niż przy produkcji i spalaniu paliw kopalnych
(degradacja środowiska związana z wzrastającym areałem upraw, duże
zużycie nawozów sztucznych, nieracjonalna gospodarka produktami
roślinnymi).Ten ostatni aspekt jest podnoszony przez organizację Action
Aid, która zarzuca państwom narzucającym obowiązek dodawania
biokomponentów do paliw oraz dopuszczających import ich z krajów
trzecich pogłębianie nędzy i głodu w krajach Trzeciego Świata w wyniku
produkcji paliw zamiast żywności[2][4]. Badania przeprowadzone na
podstawie danych z lat 1989-2007 przez W.K. Kellogg Long Term
Ecological Research sugerują, że uprawa roślin pod biopaliwa jest o 36%
mniej efektywna energetycznie niż w celu produkcji żywności.

Poprawiony: poniedziałek, 21 lutego 2011 08:31
 
Rodzaje biopaliw PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 17 lutego 2011 10:25

Tankuj Bio!

Wyróżniane są biopaliwa słoma w postaci bel lub kostek albo brykietów,
granulat trocinowy lub słomiany - tzw. pellet, drewno, siano i inne
przetworzone odpady roślinne czyli innymi słowy stałe, oraz ciekłe, a są
to otrzymywane w drodze fermentacji alkoholowej węglowodanów do
etanolu, fermentacji butylowej biomasy do butanolu lub z
estryfikowanych w biodiesel olejów roślinnych (np. olej rzepakowy).
Kolejną grupą można określić paliwa gazowe, a są to powstałe w wyniku
fermentacji beztlenowej ciekłych i stałych odpadów rolniczej produkcji
zwierzęcej (gnojowica, obornik, słoma etc.) - biogaz oraz powstałe w
procesie zgazowania biomasy - gaz generatorowy (gaz drzewny).

Inne rodzaje:

 • Energia odnawialna
 • Wind Turbine
 • Energia wodna
 • Energia geotermalna
 • Energia prądów morskich, pływów i falowania
 • Energia słoneczna
 • Energia wiatru
 • Biopaliwo
 • Biomasa
 • Biogaz
 • Energia cieplna oceanu


Najbardziej wydajna jest produkcja biopaliw z glonów. Znane są metody
wykorzystania do tych celów terenów pustynnych. Wzbogacana w
dwutlenek węgla woda płynie przez foliowe zbiornikai, które eliminują jej
parowanie. Półproduktem glonowej hodowli jest białko i tlen.
Efektywność glonów jest 30 krotnie większa niż jakiegokolwiek innego
rodzaju pozyskiwania paliwa. Departament Energii USA oszacował, że do
pokrycia obecnego zapotrzebowania USA na paliwa wystarczy uprawa
glonów na biopaliwo na powierzchni 15 tys mil kwadratowych . Paliwo
glonowe stanowi tzw. biopaliwo 3 generacji.

Poprawiony: poniedziałek, 21 lutego 2011 08:34
 
Biogaz PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 17 lutego 2011 10:21

Biogaz to gaz powstający w czasie fermentacji metanowej, składający się
głównie z metanu, dwutlenku węgla oraz niewielkich ilości azotu,
siarkowodoru i wodoru. Biogaz powstaje w naturalnych procesach
zachodzących w dnach zbiorników wodnych (oceany, jeziora), podczas
erupcji wulkanicznych i pęknięć skorupy ziemskiej, w przewodach
pokarmowych przeżuwaczy i termitów, podczas rozkładu nawozów
organicznych (obornika, gnojowicy). Do antropogenicznych źródeł
metanu zalicza się:

 • wydobycie węgla, gazu ziemnego i ropy naftowej
 • przetwórstwo bogactw naturalnych
 • hodowla zwierząt domowych
 • pola ryżowe
 • składowiska odpadów i oczyszczalnie ścieków


Oprócz naturalnych i antropogenicznych źródeł, z których metan trafia do
atmosfery, produkowany jest on również w procesach sterowanych przez
człowieka w celu bądź to utylizacji odpadów, bądź też produkcji energii
elektrycznej i cieplnej.

Poprawiony: poniedziałek, 21 lutego 2011 08:32
 


Designed by: